Disclaimer

Deze website is ontwikkeld door Moto Di Essere BVBA , hierna ‘Moto Di Essere BVBA’ genoemd, die tevens instaat voor het besturen en het managen van deze website. Moto Di Essere BVBA is een besloten vennootschap met beperkte aanspraaklijkheid van publiek recht, met zetel te 8610 Handzame, Edewallestraat 24 . met ondernemingsnummer BE 0809 975 338. Het algemeen telefoonnummer is +32 (0)51 57 11 42, het faxnummer is +32 (0)51 57 14 52.

Algemeen
Deze website wordt U aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in onze contractuele bepalingen (“Algemene Gebruiksvoorwaarden”). Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt U zonder enig voorbehoud deze Algemene gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen
Moto Di Essere BVBA behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze Algemene Gebruiksvoorwaarden na te lezen.

Virussen en misdrijven
Moto Di Essere BVBA onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

Hyperlinks
De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven.  Moto Di Essere BVBA heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat Moto Di Essere BVBA instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen Moto Di Essere BVBA en de exploitanten van deze websites. Indien U een hyperlink vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren vragen wij U eerst contact op te nemen met de webmaster (info@citymoto.be) en deze zal U over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

Exoneratiebeding
De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen.  Moto Di Essere BVBA en/of leveranciers kunnen, op om het even welk ogenblik, wijzigingen aanbrengen aan deze website.

Behoudens in het geval van opzet of bedrog, kan Moto Di Essere BVBA in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door

i) de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking;
ii) informatie of inhoud van de website;
iii) virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven; of
iv) de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs als Moto Di Essere BVBA of één van zijn leveranciers verwittigd werd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Elk gebruik van deze website is derhalve volledig op eigen risico. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor onrechtstreekse of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op U van toepassing is. Indien U niet kunt instemmen met het geheel of een deel van deze website, of als U het niet eens bent met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

Auteursrecht
De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Moto Di Essere BVBA of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht.
Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Moto Di Essere BVBA.

Bescherming van de privacy
Moto Di Essere BVBA heeft een duidelijk beleid opgesteld met betrekking tot de bescherming van uw privacy op deze pagina. Bekijk deze pagina voor informatie met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.Op geen enkele manier worden verzamelde gegevens uitgewisseld met externe partijen en worden deze gegevens enkel gebruikt voor intern gebruik en de interne boekhouding.

Verbintenissen van de gebruiker
De gebruiker verbindt zich ertoe

i) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden;
ii), de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, Moto Di Essere BVBA, of derden;
iii) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden;
iv) de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen.

Moto Di Essere BVBA behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgische of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.

Toepasselijke wetgeving en Bevoegde rechtbank
Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving.

De rechtbank van Veurne heefde exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.
Een gedrukte versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.