Algemene voorwaarden

Bekijk hieronder de algemene voorwaarden van Moto Di Essere BVBA.

1. Toepassingsgebied
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn vanaf 1 maart 2011 van kracht en zijn van toepassing op elke bestelling van producten en diensten via een Dienst zoals omschreven in Artikel 3 en die wordt aangeboden op de website van Moto Di Essere BVBA.

2. Gegevens van Moto Di Essere BVBA
Moto Di Essere BVBA
Besloten vennootschap met beperkte aanspraaklijkheid van publiek recht

Commerciële benaming : City Moto
Maatschappelijke zetel: Edewallestraat 24 , 8610 Handzame

BTW: BE 0809 975 338
Ondernemingsnummer: 0809.975.338

Bankrekening : BNP-Paribas – Fortis , IBAN : BE39 0016 0348 9519 , BIC : GEBABEBB

3. Omschrijving van de Dienst en de bestemmelingen
Met Dienst wordt bedoeld de online aankoop van producten en diensten verkocht door Moto Di Essere BVBA en aangeboden op de website van de webshop van Moto Di Essere BVBA. De erin voorgestelde Dienst en producten zijn bestemd voor natuurlijke personen die handelen als consument (d.w.z. die de via de Dienst aangekochte producten kopen of gebruiken voor andere dan professionele doeleinden) of als professioneel, maar ook voor rechtspersonen (hierna de “Koper(s)” genoemd).

4. Afsluiten van het contract en aanvaarding van de algemene voorwaarden
De producten en diensten die te koop worden aangeboden via de Dienst zijn in geen geval een contractueel voorstel zodat enkel de wil van de Koper om ze te kopen, buiten de bestelprocedure, niet voldoende is om een contractuele relatie tot stand te brengen.
De Koper verbindt zich echter contractueel zodra hij de bestelprocedure, die hieronder beschreven wordt, voltooid.  Moto Di Essere BVBA is slechts geldig verbonden t.o.v. de Koper vanaf het ogenblik waarop ze een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling verstuurt, zoals hieronder wordt uiteengezet en mits de effectieve betaling door de leverancier van de elektronische betaaldienst wordt bevestigd.

Bij betaling per overschrijving beschikt de Koper over 7 werkdagen om de betaling uit te voeren.  Indien de betaling niet binnen die termijn gebeurt, wordt Moto Di Essere BVBA ontheven van elke verplichting jegens de Koper en wordt de bestelling geannuleerd zonder kosten voor de Koper.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, mag Moto Di Essere BVBA op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van de producten en diensten opschorten, het assortiment producten en diensten veranderen of de tarieven van haar producten en diensten wijzigen, met dien verstande dat die wijzigingen geen enkele invloed hebben op de bestellingen die Moto Di Essere BVBA voorafgaand aan de wijziging reeds had aanvaard.

Door het bestelformulier in te vullen en te bevestigen, wordt de Koper geacht deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de Disclaimer op de site zonder voorbehoud te aanvaarden.

 

5. Bestelprocedure
De Koper doorbladert de webshop op de website van Moto Di Essere BVBA en kiest de producten die hij wil.

De Koper selecteert een of meer producten die hij wil kopen met behulp van het pictogram “Bestellen”.  Wanneer de Koper een te grote hoeveelheid producten selecteert, krijgt hij een pop-upvenster met het maximumaantal producten dat kan besteld worden.

Nadat hij de gewenste producten heeft geselecteerd, klikt de Koper op het pictogram “Naar de kassa” en wordt hij op de hoogte gebracht van de leveringsmethode die Moto Di Essere BVBA voorstelt.

Elke bestelling langs deze weg wordt als definitief beschouwd nadat de vier hierna vermelde stappen werden doorlopen.

Elke stap wordt afgesloten door het “klikken” op het bevestigingspictogram “Volgende”. Indien de Koper zijn bestelling wil wijzigen, klikt hij op het pictogram “Vorige”. Bij de laatste bevestiging in artikel 5.d gaat de Koper een contractuele verbintenis aan.

a. Details van de bestelling (scherm “Winkelwagen”)
Er wordt de Koper ter bevestiging van de bestelling die hij heeft geplaatst een webpagina getoond met daarop de details van de bestelling (overzicht van de bestelling).

De details van de bestelling bevatten:
– de hoeveelheid en de naam van de bestelde producten;
– de eenheidsprijs van elk product, de totale prijs van de bestelling inclusief BTW en de eventuele verwerkingskosten;

Indien de Koper zijn bestelling wil wijzigen of verbeteren, klikt hij op de pictogrammen “het product schrappen” of “het aantal wijzigen”.
Indien de Koper met zijn bestelling wil voortgaan, klikt hij op “Naar de kassa”.
Bij iedere verkoop wordt er een factuur afgeleverd van de aangekochte goederen en diensten.

b. Leveringsadres en contactgegevens (scherm “Persoonsgegevens”)
Om door te gaan met de volgende stap, moet de koper “Ik heb de verkoopvoorwaarden gelezen en aanvaard” aanvinken en klikken op “Volgende”.

c. Keuze van de betalingswijze
In deze vierde stap moet de Koper
– ofwel kiezen voor een betaling via debetkaart ( PayPal );
– ofwel kiezen voor een betaling via een bankoverschrijving (offlinebetaling).

Zodra de keuze voor de betalingswijze gebeurd is, zet de klant zijn bestelling voort door op het pictogram “Volgende” te klikken.

d. Overzicht van de bestelling
In deze derde stap krijgt de klant op één scherm een overzicht van de informatie die hij heeft ingevoerd en een beschrijving van de bestelde producten, de totale prijs per artikel en de totale prijs van de bestelling, btw inbegrepen.

Als de koper zijn bestelling nog wil wijzigen, kan hij klikken op “Vorige” en terugkeren naar de voorgaande stappen.
Als de Koper het eens is met het overzicht van zijn bestelling, klikt hij op “Betalen”.
Wanneer de koper zijn betaling bevestigt, gaat hij een contractuele verbintenis aan.

6. Bevestiging per Moto Di Essere BVBA en uitvoering van de bestelling
De Koper krijgt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling.

Deze bevestiging bevat:
– het nummer van de bestelling
– de datum waarop de bestelling werd geplaatst
– het leveringsadres
– de details van de bestelling zoals opgesomd in artikel 5, a, met inbegrip van de totale prijs van de bestelling
– de gegevens van Moto Di Essere BVBA
– de modaliteiten voor het uitoefenen van het recht van verzaking door de Koper

Moto Di Essere BVBA behoudt zich het recht voor de bevestiging van de bestelling op te schorten of te weigeren in de volgende limitatieve lijst van gevallen:

– een onvolledige of onjuiste bestelling;
– het verstrekken van duidelijk verkeerde gegevens;
– het niet-betalen van vorige leveringen of weigering van goedkeuring door de financiële instelling van de Koper;
– beschikbare voorraad (zoals meegedeeld in de omschrijving op de website).

7. Bewijs
Niettegenstaande alle bewijzen, schriftelijk of op een andere duurzame drager waar de Koper toegang toe heeft, wordt overeengekomen dat de geïnformatiseerde registers die bewaard worden in het informaticasysteem van Moto Di Essere BVBA, zijn host of zijn betalingspartner, het bewijs vormen voor de communicaties, de inhoud van de bestellingen en alle transacties tussen de partijen.

 

8. Aanbod en prijs
Het aanbod en de prijzen zijn geldig op de dag waarop de website van Moto Di Essere BVBA bezocht wordt; ze kunnen te allen tijde gewijzigd worden, met dien verstande dat deze wijzigingen geen enkele invloed hebben op de verplichtingen van de partijen in verband met bestellingen die reeds eerder werden bevestigd door Moto Di Essere BVBA. In voorkomend geval, kan elke verandering van de Belgische btw-tarieven meteen worden doorgerekend in de aangeduide prijzen.

Alle andere huidige en toekomstige indirecte belastingen, heffingen, rechten en voorheffingen (met uitzondering van de belasting op de inkomsten en de winst) die zouden worden geheven door een overheid naar aanleiding of in toepassing van een verkoop die onderworpen is aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zijn altijd ten laste van de Koper en in voorkomend geval opeisbaar bovenop de prijs van de producten.

De prijzen die worden voorgesteld aan het eind van de bestelprocedure zijn totaalprijzen en omvatten de Belgische btw en eventuele administratiekosten, tenzij anders vermeld.

De prijzen staan vermeld in euro. Sommige artikels op onze website worden uitsluitend verkocht in bepaalde hoeveelheden en niet per stuk.

9. Beschikbaarheid
Het product- en prijsaanbod van Moto Di Essere BVBA is geldig zolang het op de website van Moto Di Essere BVBA staat en tot uitputting van de beschikbare voorraden van Moto Di Essere BVBA of haar leveranciers.

Indien een product of dienst tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is, wordt de Koper daarvan op de hoogte gebracht door de klantendienst van Moto Di Essere BVBA en kan hij zijn bestelling annuleren.

Mits ze de Koper daarvan vooraf op de hoogte brengt, kan Moto Di Essere BVBA eveneens de bestelling geheel of deels opschorten, de bestelling slechts ten dele leveren en het andere deel terugbetalen, of de Koper producten of diensten voorstellen die gelijkaardig zijn aan wat hij besteld had.

Indien de Koper het voorgestelde alternatief weigert, betaalt Moto Di Essere BVBA de bestelling geheel of deels terug, al naargelang ze deels werd geleverd of niet.

Wanneer een op de website aangeboden product of dienst zelf bestaat uit verschillende artikelen, wordt dit product of deze dienst niet opgesplitst bij de levering.

In ieder geval kan Moto Di Essere BVBA niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt wordt doordat een product of dienst tijdelijk of definitief niet meer verkrijgbaar is.

10. Levering
De bestelling wordt geleverd op het leveringsadres dat de Koper tijdens de bestelprocedure opgaf, en volgens de vermelde modaliteiten. De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een adres , en niet in een postbus.

Aangezien de “eShop”-zendingen waarden bevatten, moeten ze altijd voorzien zijn van een streepjescode en beveiligd verstuurd worden.  Het document dat wordt aangemaakt na de scanning bij de levering van de bestelling, vormt een vermoeden van de daadwerkelijke levering van de bestelling (en de goede ontvangst ervan door de Koper) en geldt als bewijs, tenzij de Koper bewijs van het tegendeel levert.

Moto Di Essere BVBA behoudt zich niettemin het recht voor om voor elke bestelling de meest geschikte leveringsmethode te kiezen.

11. Facturering
Als de wet dat voorschrijft, levert Moto Di Essere BVBA niettemin een aankoopfactuur op het thuisadres of aan de maatschappelijke zetel van de Koper, ongeacht of hij over een btw- of ondernemingsnummer beschikt. Moto Di Essere BVBA kan alleen een factuur afleveren voor haar eigen producten en diensten. Bij de levering zit altijd een leveringsbon bij de bestelde producten.

12. Leveringstermijnen
Moto Di Essere BVBA waakt erover dat de bestelling zo snel mogelijk wordt geleverd. De levering geschied enkel na ontvangst van de betaling.  Voor bestellingen die na 15u worden geplaatst en betaald van dinsdag t.e.m. zaterdag, bedraagt de verwerkingstermijn twee werkdagen.
De leveringstermijnen zijn gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen en worden enkel ter informatie meegedeeld. Indien de Koper overeenkomstig artikel 10 het bewijs levert dat de bestelling niet werd geleverd binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de bevestiging ervan, kan de Koper de bestelling zonder vergoeding opzeggen, voor zover hij dat doet per e-mail of aangetekende brief naar het contactadres vermeld in artikel 23 van deze algemene voorwaarden.
De bedragen die de Koper reeds gestort zou hebben, worden hem dan terugbetaald binnen de 14 dagen na de ontvangst van de aanvraag tot opzegging.

Als de bestelling niet geleverd wordt, heeft de Koper na de bevestiging van zijn bestelling 45 kalenderdagen de tijd om Moto Di Essere BVBA daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.  Na die termijn wordt de bestelling de facto beschouwd als geleverd en door de Koper aanvaard, en kan er geen omruiling of terugbetaling meer plaatsvinden.

Moto Di Essere BVBA behoudt zich het recht voor om de levering van producten op te splitsen volgens hun beschikbaarheid. Als de levering van een bestelling wordt opgesplitst, wordt het laatste product geleverd binnen voormelde termijn van 15 dagen.

Wanneer een product op de website zelf bestaat uit verschillende artikelen, wordt dit product niet opgesplitst bij de levering.

De Koper mag zijn bestelling betalen per overschrijving.  In dat geval zal Moto Di Essere BVBA de bestelling pas behandelen na ontvangst van het verschuldigde bedrag.  De leveringstermijnen zijn dus langer dan wanneer de Koper een ander betaalmiddel gebruikt, en zijn met name afhankelijk van het ogenblik waarop zijn financiële instelling de aanvraag voor een overschrijving ontvangt en de tijd die nodig is om ze te verwerken.

13. Portkosten
De portkosten die de Koper eventueel moet betalen worden online gemeld in de bevestigingsmail, bij de prijs van de bestelde producten en diensten.

Leveringsadres in België :
Voor bestellingen voor een bedrag kleiner dan € 150 inclusief btw betaalt de Koper € 10,00 portkosten.
Voor bestellingen voor een bedrag van € 150 of meer inclusief btw betaalt de Koper geen portkosten.

Leveringsadres in Nederland :
Voor bestellingen voor een bedrag kleiner dan € 200 inclusief btw betaalt de Koper € 10,00 portkosten
Voor bestellingen voor een bedrag van € 200 of meer inclusief btw betaalt de Koper geen portkosten.

Leveringsadres in Luxemburg:
Voor bestellingen voor een bedrag kleiner dan € 200 inclusief btw betaalt de Koper € 8.50 portkosten
Voor bestellingen voor een bedrag van € 200 of meer inclusief btw betaalt de Koper geen portkosten.

Leveringsadres in Frankrijk:
Voor bestellingen voor een bedrag kleiner dan € 250 inclusief btw betaalt de Koper € 10,00 portkosten
Voor bestellingen voor een bedrag van € 250 of meer inclusief btw betaalt de Koper geen portkosten.

 

14. Niet-conformiteit
Alle producten en diensten die via de Dienst worden aangeboden, worden te goeder trouw en zo accuraat mogelijk beschreven. De afbeeldingen op de website van Moto Di Essere BVBA hebben echter geen enkele contractuele waarde.

De Koper moet meteen nadat hij zijn bestelling heeft ontvangen, de inhoud ervan controleren.

Als het ontvangen product niet overeenstemt met het product dat de Koper heeft besteld of als het beschadigd is, kan de Koper het product terugsturen naar De Post binnen de 14 dagen na levering volgens de modaliteiten hieronder.

De Koper die een aankoop wil terugsturen die hij via onze onlinewinkel heeft besteld, moet die terugbrengen of terugsturen naar Moto Di Essere BVBA .

De bestelling moet samen met het bijbehorende leveringsborderel worden afgegeven bij Moto Di Essere BVBA, in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking, die eveneens in perfecte staat moet zijn.  De reden voor de terugzending moet duidelijk op het leveringsborderel komen.

De Koper moet geen terugzendingkosten betalen wanneer hij zijn bestelling bij Moto Di Essere BVBA teruggeeft.

Als hij een aankoop die hij via onze onlinewinkel heeft besteld op een andere manier wil terugsturen (bv. door ze in een brievenbus te stoppen) doet hij dat op eigen risico.  Als zijn bestelling verloren geraakt, kan de Koper later onder geen enkele vorm de terugbetaling ervan of een schadevergoeding eisen.

Moto Di Essere BVBA betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug zodra ze het (de) teruggestuurde product(en) ontvangen heeft en voor zover het (de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert (verkeren).

Moto Di Essere BVBA zal het product omruilen of het bedrag van de bestelling terugbetalen, evenals de eventuele administratieve kosten, binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurde product. Na die 14 dagen worden de geleverde producten noch teruggenomen, noch terugbetaald.

Moto Di Essere BVBA behoudt zich evenwel het recht voor te weigeren de teruggestuurde producten terug te betalen wanneer ze beschadigd worden teruggestuurd.

Een bestelling zal in het algemeen geacht worden geleverd te zijn overeenkomstig artikel 10 of volgens de informatie vermeld op het document dat wordt aangemaakt na de scanning bij de levering van de bestelling.

Indien echter één of meer bestelde producten de Koper niet bereiken op het meegedeelde leveringsadres binnen de 15 kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling, moet de Koper binnen een redelijke termijn contact opnemen met de Klantendienst van Moto Di Essere BVBA (waarvan de gegevens in artikel 20 staan) om de status van zijn bestelling te controleren.

Moto Di Essere BVBA kan enkel instaan voor de conformiteit van haar eigen producten en diensten en die aangeboden door de entiteiten van de groep Moto Di Essere BVBA.

15. Recht op verzaking
Overeenkomstig de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, beschikt de Koper over een termijn van 14 kalenderdagen, vanaf de dag volgend op de levering van de bestelling, om eventueel te betekenen dat hij afziet van zijn aankoop. Dit verzakingsrecht komt niet toe aan de professionele Koper.

Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten geniet de klant dat recht niet.

De betekening van verzaking kan gebeuren via e-mail of aangetekende brief geadresseerd aan de Klantendienst van Moto Di Essere BVBA, waarvan de gegevens vermeld staat in artikel 23.

Het recht op verzaking van de Koper is afhankelijk van het terugsturen van de totale levering binnen een termijn van 3 werkdagen vanaf de verzending van de e-mail of aangetekende brief waarin de verzaking werd meegedeeld.

De Koper die een aankoop wil terugsturen die hij via onze onlinewinkel heeft besteld, moet die terugbrengen naar een Moto Di Essere BVBA.

De bestelling moet samen met het bijbehorende leveringsborderel worden afgegeven bij Moto Di Essere BVBA, in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking, die eveneens in perfecte staat moet zijn.  De reden voor de terugzending moet duidelijk op  het leveringsborderel komen.

De Koper moet geen terugzendingkosten betalen wanneer hij zijn bestelling bij Moto Di Essere BVBA  teruggeeft.

Als hij een aankoop die hij via onze onlinewinkel heeft besteld op een andere manier wil terugsturen (bv. door ze in een brievenbus te stoppen) doet hij dat op eigen risico.  Als zijn bestelling verloren geraakt, kan de Koper later onder geen enkele vorm de terugbetaling ervan of een schadevergoeding eisen.

Producten die worden teruggestuurd moeten samen met de bijbehorende leveringsbons worden opgezonden in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking, die eveneens in perfecte staat moet zijn.

Als de Koper zijn verzakingsrecht laat gelden, betaalt Moto Di Essere BVBA het bedrag van de bestelling in kwestie terug zodra ze het (de) teruggestuurde product(en) ontvangen heeft. Ze trekt van dat bedrag wel eerst de administratieve kosten af voor de terugzending.   Dat bedrag kan worden afgetrokken van het bedrag dat aan de Koper wordt terugbetaald.

16. Betaling
In het algemeen kunnen de bestellingen via de Dienst online betaald worden met PayPal via een beveiligde server of een partner van Moto Di Essere BVBA.

Naast die online betaalmiddelen kan de Koper zijn bestelling op de eShop nog altijd betalen via een gewone overschrijving vanaf om het even welke rekening. Zijn bestelling zal dan pas verwerkt worden zodra de betaling op de rekeningen van Moto Di Essere BVBA ontvangen werd.

Elke stap die de koper eenzijdig onderneemt en waarbij hij bij zijn bank een betaling in onze onlinewinkel betwist of die er op de één of andere manier toe leidt dat de fondsen die bestemd zijn voor Moto Di Essere BVBA tijdelijk of definitief worden geblokkeerd (i) annuleert de facto de verwerking van de bestelling en (ii) indien de bestelling al is verwerkt, het recht op de terugbetaling van de bestelling of de automatische verzending van een vervangende zending.

Moto Di Essere BVBA blijft eigenaar van de verkochte producten tot de prijs volledig is betaald.  De betaling mag nooit worden opgesplitst en moet het bedrag van de volledige bestelling omvatten.

17. Intellectuele rechten
De site van Moto Di Essere BVBA en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht. De site bevat bovendien afbeeldingen die beschermd zijn door de auteursrechten van derden. Het is verboden (een gedeelte van) deze afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moto Di Essere BVBA of die derden. Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of verspreiding van voornoemde elementen is streng verboden. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

18. Disclaimer – Beperking van de verantwoordelijkheid
Moto Di Essere BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade (bedrijfsverlies, verlies van winst, verlies van mogelijkheden…) die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst, een laattijdige levering, niet-conforme levering of niet-levering. De enige schadevergoeding waar de Koper aanspraak op kan maken is de terugbetaling van de niet-geleverde of niet-conforme producten of diensten.

Moto Di Essere BVBA is bovendien niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden waarmee ze hyperlinks tot stand brengt, in het bijzonder voor wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Moto Di Essere BVBA kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van de bestellingen: overmacht, verstoring of totale of gedeeltelijke staking van de postdiensten en transport- en / of communicatiemiddelen, overstroming of brand, het niet-ontvangen van een bestelling door een fout of een nalatigheid van de koper of een derde persoon (bv. een onvolledig of fout leveringsadres invoeren of het adres zo invoeren dat de zending niet correct kan worden uitgereikt, een brievenbus die niet conform is met de postreglementering (niet limitatief)).

19. Taal
Moto Di Essere BVBA biedt de Kopers een online bestelprocedure in het Nederlands aan.

20. Archivering
De contracten die werden afgesloten via de Dienst worden door Moto Di Essere BVBA gearchiveerd, maar ze worden niet ter beschikking gesteld van derden (met inbegrip van de Kopers).

21. Persoonlijke levenssfeer
Als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Koper verbindt Moto Di Essere BVBA zich ertoe om de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en alle terzake geldende voorschriften na te leven.

Moto Di Essere BVBA bewaart sommige van de persoonsgegevens die de Koper verstuurt via deze site in haar database; dat is het geval voor de naam, de voornaam, het adres, de taal, het e-mailadres, het telefoon-, fax- en gsm-nummer, evenals het eventuele btw- of ondernemingsnummer van de Koper.

De Koper kan Moto Di Essere BVBA altijd vragen om zijn persoonsgegevens mee te delen en (indien nodig) te verbeteren. De dienst die daarvoor instaat is te bereiken via: Moto Di Essere BVBA, Dienst eShop, Edewallestraat 24 , 8610 Handzame..
Moto Di Essere BVBA zal de persoonsgegevens van de Koper gebruiken (1) voor de levering en eventuele facturering van de bestelde producten/diensten en om de Koper te contacteren in geval van problemen en (2) tenzij de Koper zich daartegen verzet (op het ogenblik dat hij zijn persoonsgegevens meedeelt of achteraf, en middels zijn uitdrukkelijke akkoord inzake de verzending van aanbiedingen per e-mail), om de Koper aanbiedingen mee te delen betreffende de andere producten en diensten van Moto Di Essere BVBA, haar dochterondernemingen en vennootschappen die producten en diensten aanbieden die worden verkocht of gepromoot op de website van de eShop van Moto Di Essere BVBA.

22. Geschillen
Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Dienst en de toepassing of interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgische recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van Veurne bevoegd.

23. Klantendienst en klachten
Voor de opvolging van de bestelling en/of voor vragen of eventuele klachten met betrekking tot de gelijkvormigheid van de producten die werden geleverd in het kader van de Dienst, kan de Koper terecht bij:

Moto Di Essere BVBA – eShop
t.a.v. Decan Andy
Edewallestraat 24
8610 Handzame
BTW : BE 809.975.338
Ondernemingsnummer-nummer : 0809.975.338

Tel. : +32 (0)51 57 11 42
E-mail : info@citymoto.be
Voorstellen tot compromis die ten commerciële titel zouden gedaan worden, kunnen in geen geval geïnterpreteerd worden als een verzaking aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden.